دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چرا قرارداد ایران و چین صدای غربی ها را درآورده است؟

  • ۵۵۱

ضربه بزرگ سند همکاری ایران وچین به آمریکا و متحدین اش

  • ۵۳۸

حقوق بشر امریکایی: نقد فیلم موریتانی

  • ۵۵۱