دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چرا قرارداد ایران و چین صدای غربی ها را درآورده است؟

  • ۷۴۴

ضربه بزرگ سند همکاری ایران وچین به آمریکا و متحدین اش

  • ۷۳۲

حقوق بشر امریکایی: نقد فیلم موریتانی

  • ۷۵۹