دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

لزوم برخورد قاطعانه با سلبریتی ها

  • ۳۸۷