دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن

  • ۱۰۶

کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن موضوع یک جوان مخلص ایرانی است که با وجود چالش ها و محدودیت های فراوان دستگاههای پیشرفته پزشکی را به تولید رسانده است.