دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی

  • ۷۶۵

دوران پساترامپ!

  • ۷۶۴