دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

خدمات

خدمات :

 

مشاوره راه اندازی کسب و کار

 

مشاوره توسعه کسب و کار