دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

اندکی تامل در خصوص وقایع روز

  • ۲۶

اندکی تامل در خصوص وقایع روز