دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

آنچه که باید درباره مظلومیت فلسطین بدانیم

  • ۱۷۰

در منازعه مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست، مفاهیمی نظیر «روز نکبت»، «اراضی اشغالی ۱۹۴۸»، «اراضی اشغالی ۱۹۶۷»، «یوم کیپور» و «دولت خودگردان» در اخبار و جراید به صورت متواتر به کار برده می‌شود. در این گزارش به مفهوم این واژگان پرداخته شده است.

یک خبر و یک سؤال مسئولان امنیتی حتما بخوانند

  • ۹۹

پیکر بی جان داریوش مهرجویی و همسرش، شــب 22 مهر 1402 به تازه ترین موضوع برای موج سواری فرصت طلبان تبدیل شد. این متن صرفا یک گزارش است از آنچه اتفاق افتاد با تأکید بر اینکه ساعت ها و روزها در این گزارش مهم است؛