دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

پژوهش ها

 

 

 سوابق پژوهشی (داخلی و خارجی)

عنوان مقاله

اسامی سایر همکاران

نام نشریه یا همایش

سال

توضیحات

Identifying paradigmatic dimensions of

Regional Innovation System in Iran: A Grounded Theory view

Jafar nejad

Mokhtarzadeh

International Business Management

2016

ایندکس اسکوپوس

Identifying the Effective Factors on Formation and Development of StrategicAlliances

Jafar nejad

Mokhtarzadeh

Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)

2016

با ایندکس ISC

استراتژی های نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه

صالحی زاده

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

1395

 

تحلیل تأثیر بکارگیری استراتژی های کارآفرینی و نوآوری در فرایند بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

رستم نژاد، سنجری

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

1393

 

بررسی نقش نوآوری باز در تعالی سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط

هادی زاده

کنفرانس کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

1393

 

Investigating the Impact of National Innovation System Functions on Attracting Foreign Direct Investment in Iranian Oil Industry

Mokhtarzadeh

International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology

2014

Vol. 1 Issue 8,

Identifying the Evaluative Indicators of Regulatory Policies for the Development of Social Entrepreneurship

Arasti, Didehvar

Public Organization Review

2014

 

بررسی ضرورت آموزش تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوری کشاورزی

ممیز، زرنگاریان

فصلنامه کارآفرینی در کشاورزی

1393

جلد اول، شماره اول، بهار 93

Investigating the Relationship between innovation strategy and business Competitive advantages

Jafar nejad

International Journal of Scientific Management and Development

2015

Vol.3 Issue (3)

Identifying the role of technological entrepreneurship on economic

development

Rostamnezhad, Jalali

Global Journal of Science, Engineering and Technology

2014

Issue (15) 2014, pp. 13-23

بررسی سیاست های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

آراستی، دیده ور

فصلنامه توسعه کارآفرینی

1392

شماره 2 دوره 6(شماره20)

بررسی اثر سیاست گذاری در حوزه انتشار فناوری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI):موردکاوی بالادستی صنعت نفت ایران

مختارزاده

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

1392

 

      بررسی نقش منابع شرکت های انشعابی در

        تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی

زرنگاریان، ممیز

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

1392

 

 

Identifying the relationship between organizational culture and knowledge management

(Case study: Irancell company)

HakkakZarnegarian

Global Journal of Science, Engineering and Technology

2013

Issue 11, pp.19-28

بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های کارآفرین

احمدپور

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

1392

 

بررسی تأثیر تحلیل محیط و عارضه‌یابی استراتژیک در بهبود فضای رقابتی کسب و کارهای دانش بنیان با رویکرد دلفی

رستم نژاد، جلالی، اسدنژاد

ششمین کنفرانس مدیریت دانش

1392

 

بررسی نقش انتقال تکنولوژی در توسعه کسب و کار و کارآفرینی

 مرادی، زرنگاریان

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

1391

ایندکس ISC

Effects of innovation on the internationalization of small and medium businesses .Case study: construction industry

zarnegarian, arabiun

4th international conference on Seismic Retrofitting

2012

 

بررسی نقش آموزش و یادگیری ترکیبی در دانشگاه کارآفرین

بهمنی، خزایی پول، زرنگاریان

کنفرانس ملی کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

1391

 

بررسی نقش رسانه های آموزشی در توسعه کارآفرینی اجتماعی

عربیون، زرنگاریان، زارعی

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

1391

 

بررسی نقش اخلاق در آموزش کارآفرینی

خزایی پول، زرنگاریان

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

1391

 

کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی

خزایی پول، دهقان، کریمی، زرنگاریان

کنفرانس ملی کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

1391

 

عوامل موثر بر جذب و بومی سازی تکنولوژی های وارداتی در صنایع نفت و گاز(تکنولوژی DMD/DMC : مرکاپتان زدایی از نفت خام ، میعانات گازی و محصولات میان تقطیر)

 

-

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

1390

 

نقش آموزش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور

عربیون، زرنگاریان

همایش ملی آموزش در ایران 1404

1390

 

نقش آموزش کارآفرینی در ارتقاء توان کارآفرینی به عنوان بخشی از سیاست های کلی اشتغال

 

عربیون، زرنگاریان

همایش ملی آموزش در ایران 1404

1390

 

بررسی تاثیرات نوآوری در بین المللی کردن کسب و کارهای کوچک

خزایی پول، زرنگاریان، بهمنی، آثاری فر

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

1390

 

مدیریت پژوهش در دانشگاهها با رویکرد ایجاد دانشگاه کارآفرین

بهمنی

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

1390

 

نقش راهبردی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در اقتصاد دانش بنیان

عربیون، زرنگاریان

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

1390

 

نقشآموزشهای کارآفرینی نیروی انسانی درتوسعه صنایع دانش بنیان

عربیون، زرنگاریان

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

1390

 

دوره مدیریت استراتژیک

-

انجمن مهندسی صنایع ایران

2007

-