دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

تحصیلات

 

سوابق تحصیلی

مقطع

دانشگاه محل تحصیل

سال ورود

سال خاتمه

رشته تحصیلی

 

دکتری

دانشگاه تهران

1391

1395

 

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

 

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1389

1391

مدیریت کارآفرینی

 

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1384

1389

مهندسی صنایع