دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

حملۀ روسیه به اوکراین و مخالفان پنج‌گانۀ ایرانی!

  • ۳۳۳

مقایسه جنگ اوکراین یا یمن

  • ۶۰۴