دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ده سالگی شرکت مشاوران کاوش

  • ۳۴

شرکت مشاوران کاوش 10 ساله شد.

این شرکت که فعالیت خود را فروردین ماه 1393 آغاز نمود با لطف و عنایات الهی ده ساله شد.

در دوره فعالیت، فراز و نشیب ها و چالش های گوناگونی بوجود آمد که خداراشکر پشت سر گذاشته شد.

امیدوارم در ادامه فعالیت بتوانیم با درس گرفتن از تجربیات قبلی، مستحکم تر از قبل و با ارائه خدمات بیشتر به فعالیت بپردازیم.