دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی

  • ۱۰