دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

واگذاری "شستا" فروش فرش زیر پا یا ایجاد شفافیت؟

  • ۹۵۲