دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مصاحبه سایت کاماپرس با دکتر هادی زارعی

  • ۱۰۸

لینک مصاحبه