دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

آیا موج تازه کاهش ارزش پول ملی در راه است؟

  • ۹۴۱