دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

نسل چهارم صنعت یا صنعت ۴.۰ چیست؟

  • ۷۳۵