دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

معرفی کتاب: آن سوی دیوار - اقتصاد چین

  • ۷۹۵