دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی

  • ۱۲۴۳