دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ضربه بزرگ سند همکاری ایران وچین به آمریکا و متحدین اش

  • ۵۹۲