دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ریشه حل مشکلات اقتصادی: نگاه به داخل

  • ۷۳۱