دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

خداحافظی وزیر صنعت با خودروی خارجی!

  • ۸۴۵