دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

جناب آقای ظریف: لطفا استعفا بدهید

  • ۷۷۸