دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

Investigating the Relationship between innovation strategy and business Competitive advantages

  • ۸۳۹

Investigating the Relationship between innovation strategy and business Competitive advantages

International Journal of Scientific Management and Development