دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

Investigating the Relationship between innovation strategy and business Competitive advantages

  • ۷۷۵

Investigating the Relationship between innovation strategy and business Competitive advantages

International Journal of Scientific Management and Development