دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چارچوب فکری و اجرایی مدیریت بحران ناشی از کرونا

  • ۸۱۵

چارچوب فکری و اجرایی مدیریت بحران ناشی از کرونا

 

لینک مشاهده