دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مصاحبه سایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با دکتر هادی زارعی

  • ۱۰۹۱

مصاحبه فوق در زمان فارغ التحصیلی جنای آقای دکتر هادی زارعی در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران بوده است و ایشان هنوز دوره دکتری خود را آغاز نکرده بودند و شرکت مشاوران کاوش نیز شکل رسمی به خود نگرفته بود.