دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ساختمان جدید شرکت مشاوران کاوش

  • ۹۶۷

در راستای توسعه فعالیت های شرکت بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت مشاوران کاوش و صندوق توسعه فناوری های نوین، مالکیت یک واحد اداری در پارک فناوری پردیس به شرکت مشاوران کاوش واگذار گردید.

پیش بینی می گردد این ساختمان در بهار سال 1400 به بهره برداری رسیده و شرکت مشاوران کاوش، فعالیت های خود را به پارک فناوری پردیس منتقل خواهد نمود.