دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

بررسی نقش نوآوری باز در تعالی سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط

  • ۱۴۳۳

بررسی نقش نوآوری باز در تعالی سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط