دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

افتتاح دفتر جدید شرکت مشاوران کاوش

  • ۶۸۶