دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

افزایش سود بانکی؛ کلید حل مشکل کنونی اقتصاد کشور

  • ۷۸۳