دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چرا قرارداد ایران و چین صدای غربی ها را درآورده است؟

  • ۶۴۱