دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چرا دولت بر تنور بورس می‌دمد؟

  • ۱۰۲۱