دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

علی کریمی مناسب ریاست فدراسیون نیست

  • ۷۱۹

شاید علی کریمی فوتبالیست مطرحی بوده باشد ولی قطعا ریاست و مدیریت نیاز به فنون و مهارت هایی دارد که بعید به نظر می رسد فردی مانند علی کریمی دانش کافی برای آن داشته باشد