دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مصاحبه شبکه خبر با دکتر هادی زارعی

  • ۱۲۰۸