دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

تاثیر سهام عدالت بر شاخص بورس چیست؟

  • ۹۱۴