دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

آیا موج تازه کاهش ارزش پول ملی در راه است؟

  • ۸۳۸