دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی

  • ۶۵۷