افتضاح سیف در قضیه موسسه اعتباری کاسپین

مدتی است که شاهد تجمعات گسترده سپرده گذاران موسسه 

کاسپین هستیم که آخرین آن دیروز روبروی بانک مرکزی بود. 

در این قضیه متاسفانه عملکرد بانک مرکزی و بویژه شخص سیف 

افتضاح و زیر صفر بود. موسسه ای که مجوز بانک مرکزی را اخذ 

کرده بود در پرداخت اصل و سود سپرده گذاران دچار مشکل شده 

است و بانک مرکزی هم بطور کاملا منفعلانه نظاره گر موضوع 

است!!! این مضوع ادغام تعاونی ها و ... هیچ ارتباطی با مردم ندارد.

واقعا جای تاسف دارد که موسسه ای که هنوز فرایند 

ادغام هایش تمام نشده مجوز بانک مرکزی را می گیرد. ولی 

حالا که بانک مرکزی مجوز داده لازم بود در همان اول و خیلی 

سریع وارد موضوع میشد و قضیه را جمع می کرد نه اینکه...

خیلی از مردم دارو ندارشان را در این موسسه گذاشته اند و

ظاهرا 5 ماه است که دیگر ریالی نمی توانند پول بگیرند.

امید است که در اسرع وقت این مشکل حل شود...