حمایت از کالای ایرانی


امسال که سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده 

است خوب است هر یک از ما تا جاییکه امکانپذیر است 

کالاهای ایرانی مصرف کنیم. خرید کالاهای ایرانی منجر 

به افزایش تولید ملی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی 

کشور خواهد شد. من خودم شخصا همواره در 

سالهای گذشته همیشه اولویتم خرید کالاهای ایرانی 

بوده است مگر آنکه مشابه داخلی آن وجود نداشته 

باشد. واقعا در بعضی از موارد کالاهای ایرانی بسیار 

باکیفیت هستند و نه تنها هیچ چیزی کمتر از کالهای 

مشابه خارجی ندارند بلکه قیمت بسیار مناسب تری 

نیز دارند. این مورد در خرید کالاهای صوتی و تصویری 

کاملا قابل لمس می باشد.

متاسفانه بعضی ها اجناس ایرانی را مورد تمسخر قرار 

می دهند که قطعا اقدامشان اصلا قابل قبول نمی باشد.

من با افتخار کالای ایرانی خواهم خرید...