شکست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی

اگر به یاد داشته باشید چندماه پیش که بانک مرکزی 

سودهای بانکی را کاهش داد من به شدت با این 

موضوع مخالفت نموده و گفتم که این کار موجب خروج 

سپرده های مردم از بانک ها شده و قطعا منجر به افزایش 

قیمت ارز و سکه و دلالی خواهد شد. چون این موضوع 

قبلا هم پیش آمده بود خیلی عجیب بود که بانک مرکزی 

نسبت به این موضوع بی توجه بود. اینک که نرخ دلار تا 

نزدیکی های 5 هزارتومان هم افزایش داشته است حالا 

بانک مرکزی به فکر افتاده است و اوراق 20 درصدی عرضه 

می کند. حتی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 

تهران هم تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با 

افزایش سود سپرده های بانکی موافقت کرده است.

نمی دانم چرا ما همچنان به دنیال روش آزمون و خطا 

هستیم؟ تا کی؟ واقعا چرا؟؟