آغاز ماه مبارک رمضان

ماه رمضان هم آغاز شد خوشا بحال آنان که از این روزهای مبارک 

بهره می گیرند و از نعمت های معنوی آن برخوردار می شوند.

همیشه در ماه رمضان انگاری سبک ترم. آسوده خاطرتر. امیدوارتر.

مقاوم تر. با ایمان تر. به خدا نزدیک تر بودن.

خوب است قدر این روزهای مبارک را بیشتر بدانیم. زیرا در چشم 

برهم زدنی این روزها می گذرند...