مناظره دوم

دیروز مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار شد. 

در این منظره شاهد بودیم که متاسفانه قالیباف از همان 

ابتدا وارد مباحث حاشیه ای شد و متوجه شدیم که نه 

قالیباف و نه رییسی و مبیرسلیم هیچ برنامه ای برای 

اداره کشور ندارند و کارشان تنها شده بود انتقاد از دولت!!!

قطعا مردم فهیم ایران در روز 29 اردیبهشت پاسخ قاطعی 

به آنها خواهند داد.