عدم توانایی در پاسخ مثبت دادن به دعوت ها !!

این روزها خیلی از دوستان و آشنایان از من با توجه به تحصیلاتم 

از من می خواهند که در امور پژوهشی از جمله مقاله نویسی 

کمکشان کنم. من هم تا جاییکه در توانم می باشد به آنها کمک 

می کنم ولی واقعا بدلیل مشغله های زیاد کاریم در دفتر و انجام 

امور مشتریان شرکت نمی رسم که بخواهم به تمامی 

درخواست ها پاسخ مثبت بدهم. خودم خیلی دوست دارم که 

علم و دانش اندکی و ناچیزی ای را که دارم به دیگران هم منتقل کنم 

ولی هر آدمی ظرفیتی دارد و بیشتر از ان نمی تواند. واقعا پاسخ 

منفی دادن در این مباحث برایم خیلی سخت است ولی چاره ای نیست.