دانشجویان نمونه


با اینکه مدتی است دیگر در دانشگاه تدریس ندارم و تمام وقت در 

دفتر کاری خودم مشغول بکار می باشم ولی بعضی از دانشجویان 

هنوز من را فراموش نکرده اند و گاهی با آوردن هدیه تشکر 

می کنند. واقعا این دانشجویان نمونه هستند و قطعا هیچ گاه 

آنها را فراموش نخواهم کرد و بهترین ها را برایشان آرزومندم.