خبر جدایی عجیب !

دیروز خبردار شدم که در همسایگی ما زن و شوهری که بیش از 20 سال 

بود که در کنار هم زندگی می کردند از هم جدا شده اند! خیلی برایم 

عجیب بود بویژه اینکه زن در مدرسه قرآن درس می دهد و مرد هم در 

مسجد محل فعال باشد!!!

اصلا باورم نمیشه...

دوره و زمانه خیلی تغییر کرده... خیلی...