سفر به خرم آباد

چند روز پیش جهت انجام یک ماموریت کاری به خرم آباد رفتم. 

در آنجا بر اساس یک قرارداد منعقدشده با یکی از کارخانه های 

بزرگ آرد کشور مسئولیت ممیزی سیستم های کیفیت آن شرکت 

را بر عهده گرفته بودیم. واقعا برخورد مردم آنجا با ما بسیار خوب بود. 

در حدود سه روزی که آنجا بودیم هیچ گونه مشکلی مشاهده نگردید 

و همه کارها به خوبی انجام گرفت. هرچند که به دلیل حجم زیاد کاری 

تنها فرصت شد که دریاچه کیو را ببینیم و قلعه فلک الافلاک را نشد 

ببینیم که حسرتش باقی ماند. پیشنهاد می کنم اگر شما هم توانستید 

حتما جهت تفریح به آن منطقه بروید.