معایب دکتر شدن


چند ماه پیش جهت انجام کاری به جزیره قشم رفته بودم. در بعضی 

از خانه های بافت قدیمی قشم غذا درست می کنند و در داخل 

خانه ها از مهمانان پذیرایی می کنند. در انجا به پیشنهاد یکی از 

دوستان تصمیم گرفتیم ناهار را در یکی از این خانه های بافت بومی

 قشم میل کنیم. به هر خال تجربه جالبی بود. در انجا وقتی متوجه 

شدند که من دکتر هستم میزبانان یکی یکی می آمدند و از 

مریضی هایشان می گفتند یکی از کمردرد خود می گفت و دیگری از 

پادرد خود!!! ما هم هر چه بهشان می گفتیم که دکتر هستیم ولی 

پزشک نیستیم متوجه نمی شدند و باز حرف خود را می زدند!!! اخرش 

هم مجبور شدم که کوتاه بیایم و با استفاده از معلومات عمومی پزشکی ام 

نکاتی را به انها اعلام کنم!!! به هر حال این هم از معایب جالب دکتر شدن

 است!!!