پیشنهاد یک کتاب

در چند روز گذشته در وقت آزاد مشغول مطالعه رمان پاورقی زندگی 

بودم. 

این رمان بسیار بسیار آموزنده و تلخ می باشد. در این رمان بیان می گردد 

که خودخواهی آدم ها چقدر می تواند باعث ایجاد مشکلات و چالش ها 

برای افراد بشود. 

اگر شما هم وقت آزاد دارید مطالعه این رمان را عمیقا توصیه می کنم. 

برای دریافت این رمان می توانید به سایت کتابخانه مجازی تک سایت 

مراجعه نمایید.