تغییر واحد پولی کشور


روز گذشته خبردار شدیم که دولت مصوب کرده که واحد پولی کشور از 

ریال به تومان تغییر پیدا کند. البته این کار نهایی نیست و باید به تصویب

 مجلس برسد این کار بصورت کلی یک اقدام بسیار با ارزش از سوی 

دولت هست. 

فقط یک موضوع به نظرم مطرح می شود و آن این است که با توجه به اینکه

 بعد از تغییر واحد پولی کلیه اسکناس های کشور می بایست تغییر پیدا 

کند آیا بهتر نبود به یکباره تعداد صفرهای بیشتری حذف شود؟ البته خوبی

 حذف یک صفر این است که مردم به خوبی با واحد پولی تومان آشنا 

هستند چون همین الآن هم همه با واحد تومان حساب و کتاب می کنند

ولی در صورت حذف صفرهای بیشتر فرایند آشنایی مردم بیشتر زمان 

خواهد برد.