دقت در صحبت کردن

  خیلی از مواقع پیش می آید که افراد صحبت هایی که می کنند 

که بعدا تبعاتی دربر خواهد داشت. این مورد اگر برای افراد عادی 

جامعه باشد مشکل چندانی بوجود نمی آید ولی وقتی یه مقام 

مسئول ارشد کشوری صحبت نسجنیده ای را بیان کند می تواند 

تبعات بدی برای جامعه داشته باشد. نمونه اخیرش صحبت های 

دادستان تهران درباره موسسه اعتباری فرشتگان بود که وی با 

بیان یک صحبت نسنجیده و خیلی کلی و نامفهوم باعث هجوم 

سپرده گذاران موسسه کاسپین شد که مشکلات زیادی را ایجاد 

کرد. وی بیان کرده بود که دو نفر از مدیران موسسه فرشتگان 

بازداشت شده اند. این در حالی است که ماهها است که موسسه 

فرشتگان منحل شده است و زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین

شده است و مجوز بانک مرکزی را هم گرفته است. در این جور مواقع

 لازم است که فردی که اشتباه کرده است( دادستان) بیاید در 

رسانه های رسمی ضمن عذرخواهی از مردم بصورت دقیق تر و 

شفاف تر صحبت کند. همچنین در این مواقع لازم است که 

سپرده گذاران نیز خونسردی و آرامش خود را حفظ نمایند.

وقتی یک موسسه ای مجوز بانک مرکزی را دارد و همچنین با توجه 

به عضویت موسسه اعتباری کاپسن در صندوق ضمانت سپرده ها 

بدیهی است که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. لازم است 

که از بانک مرکزی با توجه به اطلاعیه ای که صادر نمود و از این 

موسسه حمایت کرد و باعث آرام شدن فضا شد نیز تشکر کرد.