خلاصه ای از عملکرد شرکت مشاوران کاوشخلاصه ای از عملکرد شرکت مشاوران کاوش

شرکت مشاوران کاوش در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن عملکرد 

بسیار موفق تری داشت و در مبلغ حدود 375 میلیاردتومان سرمایه گذاری 

به عنوان مشاور امکان سنجی در کنار کارفرمایان حضور داشت.

این موفقیت بی نظیر را به تمامی اعضای شرکت مشاوران کاوش و 

مشتریان و کارفرمایان گرامی تبریک می گویم.

امیدواریم در سال جدید به موفقیت های بیشتری دست یابیم.